Parallellen ??

Tussen de symbolen die op deze site worden onderzocht blijken toch wel een aantal mogelijke parallellen te bestaan. Navolgend wordt een beeld gegeven van symbolen die in diverse toepassingen voorkomen en mogelijk apotropaeïsche opgeladen zijn. Onze hedendaagse reflex om tussen symbool en betekenis een unieke en eenduidige relatie te zoeken, dienen we terzijde te zetten. Naarmate een symbool meer 'beladen' is, via verbeelding, via vreemde culturen, via orale overlevering, soms allicht door een zweem van geheimzinnigheid die gepaard gaat met de vaagheid van betekenis, lijkt het eerder in aanmerking te komen voor apotropaeïsche toepassingen. Voor ons is deze symboolcultuur quasi geheel verloren gegaan. Alleen kruisvormen overleven enigszins in de hedendaagse tijd.
Maar er wordt opnieuw herhaald dat het vaak dansen is op een dunne scheilijn tussen mogelijke (latente) apotropaeïsche toepassingen dan wel esthetisch-decoratieve composities.
 
De hier opgesomde symbolen zijn geselecteerd omdat ze toepassingen vinden in gevels van gebouwen of in de buurt van gevelopeningen. Op deze manier wordt meer aandacht gevraagd voor geveldelen die al te vaak ter zijde worden gelaten in historische studies! Voor meer uitleg wordt verwezen naar het materiaal-hoofdstuk waar de items thuishoren en waar ze in detail worden toegelicht. De opsomming is alfabetisch.